Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van EliteDating

EliteDating is een platform bedoeld om singles bij elkaar te brengen die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Om de kwaliteit van het platform te bewaken en het lid evenals de ondernemer te beschermen, zijn de onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden voor het gebruik van de EliteDating-service aangeboden door Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlijn, Duitsland (hierna vernoemd als EliteDating, de datingsite of de ondernemer). Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door EliteDating, in overeenstemming met het Europese recht – tevens voldoenend aan het Belgische recht.

Registratienummer: 115958 B
Plaats: Kantongerecht Berlin Charlottenburg
BTW-nummer/Ust. –ID: DE263260611
Ondernemersnummer: HRB115958

Ter bevordering van het leesgemak is het geslacht van de verwijswoorden afgeleid van het woordgeslacht. Overal waar hij of zij beschreven staat kan daarom vanzelfsprekend het andere geslacht worden gelezen.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden; afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. De contractuele overeenkomst blijft bestaan ook indien een deel van deze overeenkomst ongeldig wordt.

Algemene Voorwaarden van EliteDating – Laatste update april 2017

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Definities

Hoofdstuk 2 – Dienstverlening

Hoofdstuk 3 – Overeenkomst en herroepingsrecht

Hoofdstuk 4 – Transacties

Hoofdstuk 5 – Betalingsverplichtingen

Hoofdstuk 6 – Klachten- en geschillenprocedure

Hoofdstuk 7 – Gedrag van leden

Hoofdstuk 8 – Contactgarantie

Hoofdstuk 9 – Technologische vereisten

Hoofdstuk 10 – Aansprakelijkheid berokkende schade

Bijlage A – Modelformulier voor herroeping

Hoofdstuk 1 – Definities

 1. Bedenktijd
  De termijn waarbinnen het lid gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Dienstverlening
  De online service die EliteDating aanbiedt middels www.elitedating.be, zoals toegelicht wordt in hoofdstuk 2 – Dienstverlening.
 3. Duurovereenkomst
  Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 4. Duurzame gegevensdrager
  Elk hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat het lid of ondernemer in staat stelt om de informatie die persoonlijk aan hem is gericht op te slaan zoals deze bij de ontvangst is aangeboden.
 5. Herroepingsrecht
  De mogelijkheid van het lid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Lid
  De natuurlijke persoon die geregistreerd staat bij EliteDating en gebruik maakt van de service zonder te handelen voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 7. Lidmaatschap
  De registratie op EliteDating.be al dan niet betalend voor de service.
 8. Modelformulier voor herroeping
  Het in Bijlage A van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 9. Overeenkomst
  Er is sprake van een overeenkomst tussen lid en ondernemer wanneer het lid een Premium- of Mobiel Premiumlidmaatschap heeft afgesloten.
 10. Persoonlijke veiligheidscode
  De persoonlijke code die het profiel van het lid kenmerkt. Deze 7-cijferige code is te vinden onder het kopje ‘mijn lidmaatschap’ op de desktopversie.
 11. Premiumlidmaatschap
  Een Premium- of Mobiel Premiumlidmaatschap is een betaald lidmaatschap dat gedeeltelijk of volledig toegang geeft tot de service van EliteDating.

Hoofdstuk 2 – Dienstverlening

Artikel 2.1 – Omschrijving van de dienstverlening

De dienstverlening van EliteDating bestaat uit het aanbieden van een digitaal platform waarop leden online met andere leden in contact kunnen komen. Een ander deel van de dienstverlening is het online matchen van leden op grond van de door de datingsite vastgestelde indicatoren.

Artikel 2.2 – Rechten en plichten van de datingsite

De datingsite is transparant over de dienstverlening die zij aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het betaalde lidmaatschap duidelijke voorlichting over:

 • de tarieven;
 • de automatische verlenging van het lidmaatschap;
 • de voorwaarden;
 • de mogelijkheden van de website.

Deze ter kennisstelling dient ertoe het aankomende lid in staat te stellen een goede inschatting te maken van het aanbod en daarmee de potentiele overeenkomst. Hiernaast geeft de datingsite een globaal inzicht in de indicatoren waarop de matchmaking wordt gebaseerd.

EliteDating past technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Zij zal voor elektronische betaling eveneens de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

EliteDating spant zich in om de dienstverlening voor leden zonder storingen te laten verlopen. Zij kan echter niet volledig instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten. Als er onderhoud aan de website wordt verricht, zal EliteDating dit indien mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan in ieder geval zoveel mogelijk beperken.

EliteDating behoudt zich het recht om (delen van) de dienstverlening uit te besteden aan derden. Zie voor meer informatie artikel 3.3 van het Privacybeleid.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de beschikbaarstelling van de dienstverlening bijzondere voorwaarden te verbinden.

De datingsite geeft geen garantie op een relatie, hoewel er wel een contactgarantie wordt aangeboden bij Premiumlidmaatschappen van zes maanden of langer.

Artikel 2.3 – Plichten van de datingsite m.b.t. informatievoorziening

De ondernemer zal bij bevestiging van de bestelling (direct na de ontvangst van de betaling) aan het lid alle benodigde informatie meesturen, zoals hieronder beschreven. De informatie wordt verzonden in schriftelijke vorm met de mogelijkheid om deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop leden van het herroepingsrecht gebruik kunnen maken en een modelformulier voor het aanvragen van herroeping.
 2. Informatie over garanties en service.
 3. De prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst, de wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 4. De procedure voor beëindiging van de automatische verlenging.
 5. De contactgegevens en het adres van de vestiging waar het lid terecht kan voor klachten en vragen.

In geval van een automatische verlenging is de bovenstaande bepaling slechts van toepassing op de eerste aankoop. Bij iedere verlenging zal de volgende informatie worden toegestuurd: de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst, de wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2.4 – Recht tot wijzigen van de voorwaarden

EliteDating behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, zonder terugwerkende kracht. Echter, deze wijzigingen dienen geen essentiële bepalingen van het contract te beïnvloeden. Hiermee worden veranderingen bedoeld die leiden tot een fundamentele verstoring van de contractuele relatie, zoals aanpassing van de looptijd en aard van de gecontracteerde diensten en de beëindiging hiervan. Verder behoren de wijzigingen noodzakelijk te zijn voor (juridisch) juist handelen naar aanleidingen van bijvoorbeeld wijzigingen in de wetgeving of fundamentele ontwikkelingen in marktomstandigheden. Een uitzondering op de bovenstaande beschrijving is wanneer EliteDating wijzigingen maakt naar aanleiding van bemerkte onvolledigheden in de algemene voorwaarden.

Wanneer de wijzigingen overeenstemmen met de bovenstaande beschrijving, zal EliteDating haar leden op de hoogte stellen van de wijzigingen. De vernieuwde versie van de algemene voorwaarden wordt als geaccepteerd aanvaard indien het lid niet binnen twee maanden na de kennisgeving van de wijzigingen bezwaar kenbaar maakt, middels het contactformulier. Wanneer een basislid de wijzigingen niet accepteert, behoudt EliteDating zich het recht voor het lidmaatschap binnen een termijn van 30 dagen te beëindigen. Indien het lid over een Premiumlidmaatschap beschikt, kan EliteDating dit niet voor het einde van de contractuele looptijd beëindigen.

Artikel 2.5 – De verantwoordelijkheid van de datingsite en de grenzen hieraan

EliteDating kan niet ten volle instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de gebruikersprofielen zoals beschikbaar gesteld door de leden. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via de hun profiel beschikbaar stellen. De datingsite is verder eveneens niet verantwoordelijk voor de gedragingen van haar leden tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op de kennismaking via de website. Desondanks erkent de datingsite haar plicht om haar leden te beschermen voor potentiële risico’s die (in)direct verband houden met de dienstverlening die zij aanbiedt. In overeenstemming met deze plicht zal de datingsite de deelnemers op de hoogte stellen van potentieel risicovolle gedragingen door informatieberichten te plaatsen op het platform en de Raadgeverpagina. Hiernaast zal de datingsite actief de kwaliteit van de service bewaken door onder andere het controleren van teksten en foto’s op gebruikersprofielen – zie de privacyvoorwaarden die relevant zijn bij deze acties tot kwaliteitsgarantie.

Artikel 2.6 – Beschrijving lidmaatschappen

EliteDating biedt drie soorten lidmaatschappen aan, welke kunnen worden onderverdeeld in betaalde en onbetaalde lidmaatschappen. De verschillende varianten zullen hieronder worden toegelicht.

Onbetaald- of basislidmaatschap
Iedereen – boven de 18 jaar – kan zich gratis inschrijven. Daarbij benodigd men een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Daarnaast dient het lid zijn geboortedatum, eigen geslacht en het door hem gezochte geslacht aan te geven. Daarna kan men eenmalig de persoonlijkheidstest invullen, een persoonlijk profiel aanmaken en deze onderhouden. Het lid ontvangt vervolgens persoonlijke partnervoorstellen en is in staat om beperkt te communiceren met andere leden.

Betaald- of Premiumlidmaatschap
Leden die kosteloos geregistreerd staan, kunnen overstappen op een Premiumlidmaatschap tegen betaling van lidmaatschapsgeld. Dit is gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode. Premiumleden kunnen na het sluiten van de overeenkomst gebruikmaken van alle basisfuncties en hebben daarnaast de beschikking over uitgebreidere communicatiemogelijkheden, meer inzicht in gedrag van matches (zoals het inzien van profielbezoekers en ontvangen van een leesbevestiging van verstuurde berichten), ontvangen van extra partnervoorstellen via Kismet, mogelijkheid tot het downloaden van een uitgebreide rapportage van de resultaten van de persoonlijkheidstest en andere extra functies. Na het beëindigen van het Premiumlidmaatschap wordt het account teruggezet naar een basislidmaatschap.

Artikel 2.7 – Profiel verwijderen

Het profiel kan alleen verwijderd worden wanneer het lid een basislidmaatschap heeft. Een lid kan daarvoor zijn Premiumlidmaatschap opzeggen zoals beschreven staat in artikel 4.3. Wanneer het lid alleen nog over een basislidmaatschap beschikt, kan hij het profiel hier – onherroepelijk – opzeggen.

Artikel 2.8 – Profiel tijdelijk deactiveren

Wanneer een lid tijdelijk geen matches wil ontvangen kan hij zijn matchingstatus op non-actief zetten. Dit houdt in dat het lid geen partnervoorstellen meer ontvangt en niet meer als match aan andere leden wordt voorgesteld. Er zal echter niets wijzigen aan de looptijd van de overeenkomst; een Premiumlidmaatschap zal gewoon doorlopen ongeacht de matchingstatus.

Hoofdstuk 3 – Overeenkomst en herroepingsrecht

Artikel 3.1 – Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tussen lid en ondernemer wanneer het lid een Premium- of Mobiel Premiumlidmaatschap heeft. De overeenkomst wordt besloten op het moment dat de datingsite de toegang tot de Premiumfuncties vrijgeeft. De datingsite zal ter bevestiging hiervan een schriftelijke bevestiging – per mail – sturen waarbij alle informatie die het lid dient te ontvangen volgens artikel 2.3 wordt ingevoegd. De overeenkomst eindigt wanneer de service, na het ter kennis stellen van het lid, niet langer wordt aangeboden – al dan niet op aanvraag van het lid (zie hoofdstuk 7).

Artikel 3.2 – Beschrijving herroepingsrecht

Het lid kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen – zonder de noodzaak tot opgave van redenen – ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na sluiting van de overeenkomst.

Artikel 3.3 – Verlenging herroepingsrecht door bijzondere omstandigheden

De ondernemer draagt de verantwoordelijkheid om leden te informeren over hun recht tot herroeping en de procedure die daaraan verbonden is. Hij zal leden na de betaling de benodigde informatie doorsturen – deze algemene voorwaarden waarin het herroepingsrecht van het lid beschreven staat, de herroepingprocedure en het modelformulier voor herroeping. Wanneer de ondernemer niet aan deze verantwoordelijkheid voldoet door de bovengenoemde informatie later dan de dag na de ontvangst van de betaling of niet op te sturen zal het herroepingsrecht van het lid verlengd worden. Deze zal dan geldig zijn tot 14 dagen nadat de ondernemer de informatie heeft toegestuurd aan het lid. Wanneer de ondernemer de informatie 12 maanden na de overeenkomst nog niet verstuurd heeft, zal de herroepingtermijn een duur bedragen van deze 12 maanden plus de vastgestelde duur van 14 dagen.

Artikel 3.4 – Uitoefening van het herroepingsrecht door het lid

Als het lid gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn – van 14 dagen – aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere evidente wijze. Als het lid gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij het lid– met uitzondering van de beschikbaarstelling van de benodigde informatie en het modelformulier welke onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer vallen.

Artikel 3.5 – Opzegging binnen de herroepingstermijn

Zoals in artikel 3.2 benoemd is, kan het lid binnen 14 dagen vanaf de dag na aanschaf van de dienst gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Wanneer het lid de overeenkomst herroept na het daadwerkelijk gebruikmaken van de Premiumfuncties van de betaalde dienstverlening, is de ondernemer gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is het lidmaatschapsgeld voor de periode van één maand. Als het lid in de herroepingperiode geen enkel gebruik heeft gemaakt van de aanvullende Premiumfuncties, zal de ondernemer geen kosten in rekening brengen en wordt de overeenkomst direct beëindigd.

Artikel 3.6 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

De ondernemer stuurt bij ontvangst van aanvraag tot herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging naar het lid.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat het lid heeft gebruikt, tenzij het lid instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor het lid en zal plaatsvinden binnen 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot herroeping – welke de ondernemer kenbaar maakt door het versturen van een ontvangstbevestiging.

Hoofdstuk 4 – Transacties

Het lid kan de automatische of stilzwijgende verlenging gebonden aan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Hierbij dient de vastgestelde opzegtermijn in acht te worden genomen en te worden voldaan aan de opzegvoorwaarden, welke hieronder worden beschreven.

Artikel 4.1 – Opzegvoorwaarden stilzwijgende verlenging

Wanneer het lid de opzegging ondubbelzinnig aan de ondernemer kenbaar maakt tot zeven dagen vóór het einde van het reguliere Premiumlidmaatschap en tot 24 uur voor het einde van het Mobiele Premiumlidmaatschap, zal de overeenkomst geldig zijn tot de afloop van die periode. Zegt het lid het betreffende lidmaatschap niet op voor de gestelde termijn, dan zal het lidmaatschap nog één maal verlengd worden met dezelfde duur.

Artikel 4.2 – Kennismakingsabonnement

Een proef- of kennismakingsabonnement – hetgeen niet wordt beschouwd als overeenkomst – is altijd een vrijblijvend abonnement bedoeld om het lid inzicht te geven in de mogelijkheden van een Premiumlidmaatschap. Het lid kan gebruik maken van het aanbod wanneer deze over een (gratis) basislidmaatschap beschikt. De aanbieding zal na afloop automatisch worden beëindigd, zonder dat het lid daar actie voor hoeft te ondernemen.

Artikel 4.3 – Wijze van opzeggen van de stilzwijgende verlenging

Het lid kan de automatische verlenging van zijn Premiumlidmaatschap hier opzeggen. Hierbij vermeldt het lid de persoonlijke veiligheidscode en zijn NAW-gegevens. Het lid zal een bevestiging per mail toegestuurd krijgen wanneer de ondernemer de aanvraag tot opzegging ontvangen heeft, hierin zal beschreven staan wanneer de overeenkomst ten einde loopt – afhankelijk van de datum van opzegging zoals beschreven staat in artikel 4.1.

Hoofdstuk 5 – Betalingsverplichtingen

De door het lid verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn (herroepingtermijn). Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is altijd het totaalbedrag van de lidmaatschapskosten. Op het moment dat de klant klikt op ‘Kopen’, verleent hij EliteDating toestemming om de betaling succesvol af te ronden. Het lid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Wanneer het lid niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de ondernemer een betalingsherinnering sturen met een verlenging van de termijn van 14 dagen. Na het uitblijven van de betaling na deze herinnering is de ondernemer gerechtigd rente en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van het lid afwijken van genoemde bedragen en percentages. Daarnaast is de ondernemer gerechtigd om het lid de toegang tot de Premiumfuncties te blokkeren, totdat het verschuldigde bedrag wordt voldaan. De looptijd van het contract wordt hierdoor niet beïnvloed.

Hoofdstuk 6 – Klachten- en geschillenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure – welke hieronder wordt toegelicht – en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure. Leden kunnen alle vormen van feedback communiceren naar EliteDating middels het contactformulier.

Artikel 6.1 – Handelswijze van ondernemer en lid bij klachten
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd na constatering door het lid volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer middels het contactformulier.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen drie werkdagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit binnen drie werkdagen kenbaar gemaakt aan het lid. Deze ontvangt dan een bericht ter bevestiging van ontvangst en een indicatie van de tijd die nodig is om de klacht te behandelen.
 • Na het kenbaar maken van de klacht, dient het lid de ondernemer in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kan de klacht worden gezien als een geschil dat vatbaar is voor externe bemiddeling.
Artikel 6.2 – Handelswijze bij aanhangig maken van geschil door het lid

Een consument dient bij het aanhangig maken van een geschil acht te slaan op de onderstaande richtlijnen.

 • Na tijdige melding van de klacht door het lid dient deze de ondernemer in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht te behandelen, voordat er wordt gesproken van een geschil.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop het lid de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • Het is wenselijk, hoewel niet verplicht, dat het lid de ondernemer op de hoogte stelt van zijn intentie het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie.
 • Het lid kan de klacht voorleggen aan de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie, maar kan er ook voor kiezen een externe instantie in te schakelen. Hier vindt u extra informatie over het voorleggen van een geschil aan de Europese Commissie.
 • Wanneer het geschil wordt behandeld door de geschillencommissie van BeCommerce, zullen beide partijen instemmen met een bindende uitspraak, welke wordt bewaakt door de nakominggarantie die BeCommerce biedt.
Artikel 6.3 – Handelswijze bij aanhangig maken van geschil door de ondernemer

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie zal deze het lid schriftelijk op de hoogte stellen. Deze schriftelijke ter kennis stelling dient ter notificatie van het lid en ter verzoek om aanvaarding van de voorgestelde rechter. Maakt het lid zijn keuze niet kenbaar binnen vijf weken, dan wordt dit geïnterpreteerd als stilzwijgend consent met het voorgestelde.

Artikel 6.4 – De geschillencommissie van BeCommerce

De BeCommerce geschillencommissie, haar werkwijze en voorwaarden zijn te raadplegen middels de volgende contactgegevens.

www.becommerce.be
[email protected]
Wetenschapspark 1, lab 1, Campuslaan 1,
3590 Diepenbeek, België

Artikel 6.5 – Afwijzing of schorsing van de behandeling van een geschil

Een geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Wij zijn noch verplicht noch bereid om deel te nemen aan een procedure van geschillenbeslechting bij een geschillencommissie voor consumenten.

Hoofdstuk 7 – Gedrag van leden

Artikel 7.1 – Gedragsvoorschriften

Het lid wordt geacht te handelen met inachtneming van de volgende voorschriften.

1. Het lid verzekert EliteDating dat de door hem verstrekte gegevens uitsluitend de waarheid bevatten. Daarnaast draagt hij zelf verantwoordelijkheid voor de door hem gepubliceerde inhoud.

2. De informatie die op het profiel wordt weergeven, mag het volgende niet bevatten:

 • onrechtmatige tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal;
 • commerciële informatie die tot doel heeft om andere leden ertoe te bewegen te handelen in het eigenbelang van de informatieverspreider;
 • erotisch getinte contactaanvragen of –aanbiedingen;
 • foto´s waar kinderen alleen op staan;
 • profielinhoud op een dergelijke manier weergeven dat andere leden belemmerd worden in de interpretatie hiervan, zoals beschrijvingen in het profiel in een andere taal dan Nederlands;
 • namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen of respectievelijk andere contactgegevens van messengerservices of andere internetservices.

3. In communicatie met andere leden en de ondernemer is het lid niet toegestaan om:

 • racistische of aanstootgevende uitdingen te doen;
 • bedreigende taal te gebruiken;
 • intentioneel schade of hinder toe te brengen;

4. Buiten het platform dient het lid respectvol om te gaan met de eigen gegevens en die van anderen, door:

 • informatie op een profiel van een ander lid op geen enkele wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid;
 • inlognamen en persoonlijke wachtwoorden die toegang verlenen tot de diensten van EliteDating niet aan derden door te geven of gezamenlijk met derden gebruiken.

5. Het is het lid op geen enkele wijze toegestaan om schade aan het platform of haar leden aan te brengen, door bijvoorbeeld:

 • bestanden verspreiden die een virus bevatten (geïnfecteerde software);
 • e-mails onderscheppen of proberen deze te onderscheppen;
Artikel 7.2 – Gevolgen bij overtreding gedragsvoorschriften

Als een lid handelt in strijd met de in artikel 7.1 beschreven voorschriften, behoudt de ondernemer zich het recht voor het lidmaatschap van het lid op te zeggen en/of zijn profiel direct aan te passen of te blokkeren. De datingsite stelt het lid op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Wanneer het lid aantoont dat de aanklacht van de datingsite ongegrond was, zal bovengenoemde actie ongedaan worden gemaakt, behalve wanneer de datingsite hiertoe verplicht wordt door een gerechtelijke instantie. Het recht van het lid op teruggave van het reeds betaalde lidmaatschapsgeld vervalt niet. Wanneer de blokkering onterecht was wordt de looptijd van het lidmaatschap met de betreffende termijn verlengt. Wanneer een verlenging niet mogelijk is of onredelijk is, wordt het geld voor deze periode geretourneerd.

Artikel 7.3 – Kwaliteitscontrole ten behoeve van veiligheid van het platform

Het lid accepteert dat de datingsite, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedragingen kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 7.1. Deze aanleiding wordt geregistreerd door het fraudedetectiesysteem. Dit interne systeem registreert verdachte activiteiten op basis van een algoritme.

Hoofdstuk 8 – Contactgarantie

De datingsite garandeert bij een betaald lidmaatschap van zes maanden of langer een voorwaardelijke contactgarantie. Leden die gebruikmaken van deze contactgarantie zijn verzekerd voor de totstandkoming van communicatie met een bepaald aantal deelnemers. Afhankelijk van de duur van het lidmaatschap is dit voor 6 maanden een minimum van 10 contacten en voor een lidmaatschap vanaf 12 maanden een minimum van 20 contacten.

Onder contact of communicatie wordt het volgende verstaan.

 • Een zelfgeschreven bericht van een deelnemer dat het lid ontvangt als reactie op een verstuurde glimlach, vijf vragen of een bericht.
 • Een bericht dat het lid zelf schrijft als reactie op het ontvangen van een glimlach, vragen of een bericht van een deelnemer.

Het lid wordt geacht – en is voor de geldigheid van de contactgarantie verplicht – een actieve houding aan te nemen om de kans op slagen mogelijk te maken. Deze actieve houding is uiteengezet in de volgende gedragingen van het lid.

 • Het lid stuurt ten minste vier zelfgeschreven berichten voor een 6 maanden durend lidmaatschap en ten minste acht zelfgeschreven berichten voor een 12 maanden durend lidmaatschap.
 • De ´Mijn profiel´ en ´Zoekcriteria´ pagina´s zijn volledig ingevuld.
 • Er is ten minste 1 foto geüpload.
 • Het lid heeft regelmatig ingelogd op het platform.

Wanneer het lid onder uitvoering van alle bovenstaande gedragingen niet het benoemde aantal contacten heeft kunnen bereiken, kan deze EliteDating op de hoogte stellen. Het lid dient hiervoor ten minste 14 dagen voor het aflopen van het lidmaatschap de ondernemer op de hoogte te stellen middels het contactformulier.

Wanneer in het voordeel van het lid wordt besloten, na het onderzoeken van bovengenoemde voorwaarden, wordt het lidmaatschap van het lid met dezelfde duur kosteloos verlengd.

Hoofdstuk 9 – Technologische vereisten

Om de diensten van de datingsite volledig te kunnen gebruiken, dient het lid de nieuwste (browser-) technologieën te gebruiken c.q. het gebruik ervan op de computer mogelijk te maken (bijvoorbeeld de activering van Javascript, cookies, e.d.). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen bekende technologieën kan het voorkomen dat het lid enkel beperkt gebruik kan maken van de diensten van de datingsite.

Hoofdstuk 10 – Aansprakelijkheid berokkende schade

De datingsite is volledig verantwoordelijk voor schade die het lid heeft geleden door bewuste roekeloosheid welke is veroorzaakt door de datingsite, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar gevolmachtigden. Het lid kan de datingsite echter niet aansprakelijk stellen voor klachten, schade, verlies of andere claims wanneer deze niet het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de datingsite, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar gevolmachtigden. Het lid is bij zelf veroorzaakte ontoelaatbare gedragingen – zoals onder andere laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten en schending van intellectueel eigendom of andere rechten van derden (onder andere zoals beschreven staat in artikel 7.1 – Gedragsvoorschriften en de opgesteld Gebruiksvoorwaarden – volledig zelf aansprakelijk voor persoonlijk geleden schade.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Spark Networks Services GmbH

Klantenservice EliteDating
Kohlfurter Str. 41/43 D- 10999 Berlin
E-mail: [email protected]
Fax: +49 (30) 868 000 311

Onderwerp: Herroeping

Ik deel u hierbij mede, dat ik [naam van het herroepende lid] onze overeenkomst betreffende de verrichting van de volgende dienst EliteDating-Premium herroep.

Besteld op:
Volledige naam consument:
E-mail adres consument:

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

EliteDating is een service van Spark Networks Services GmbH | Imprint | Vertegenwoordigende bestuurder: Colleen Birdnow Brown, Kristie Goodgion | Registratienummer HRB 115958 | Kantongerecht Berlijn Charlottenburg